Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności jest zbiorem zasad zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawiamy Państwa podstawowe prawa i pojęcia związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest 4HiFi Sp. z o.o. (4HIFI) z siedzibą w Gliwicach. 4HIFI zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych poniżej aktach prawnych. Zbierane przez 4HIFI dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej będziemy posługiwać się skrótem „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest pracownik 4HIFI. Jeżeli mają państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z 4HIFI, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w 4HIFI inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@4hifi.pl.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie internetowej oraz w naszej firmie. W ramach swojej działalności 4HIFI zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. W celu realizacji sprzedaży towarów handlowych zamawianych przez klientów – użytkowników oraz wysyłki tych towarów pod adresy wskazane przez Klientów. Dane Klienta - Użytkownika zbierane są poprzez utworzenie Konta przez Użytkownika. Może to wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres odbioru towaru.
  2. W celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez 4HIFI lub w których uczestniczy 4HIFI oraz o działalności 4HIFI (w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witrynami w domenie 4hifi.pl i innych domenach firmy. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. 4HIFI może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 4HIFI będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. 4HIFI w ramach platformy internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia 4HIFI kontaktu z Użytkownikami.
  4. W celu wykonywania umów zawieranych przez 4HIFI z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z 4HIFI (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z 4HIFI (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 4HIFI (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa podmiotów, których dane osobowe przetwarza 4HIFI, prawo do wniesienia skargi

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności 4HIFI lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym informacji o produktach handlowych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby 4HIFI przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 4HIFI mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych ekonomicznie uzasadnionych interesów realizowanych przez 4HIFI jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z 4HIFI, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. firmy kurierskie i spedycyjne, podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu 4HIFI na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), firmy kurierskie i spedycyjne, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. 4HIFI, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, firmami kurierskimi, spedycyjnymi oraz innymi firmami handlowymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami 4HIFI.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie 4hifi.pl lub interprojekt.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w formie drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.