Warunki gwarancji i zwrot

Zasady Gwarancji

Niniejszym działając jako Dystrybutor udzielamy Gwarancji na sprawne działanie Urządzenia.

 1. Gwarancja obejmuje Urządzenia zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (odpowiedzialność ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej) od Dystrybutora, zaopatrzone w ważną i wypełnioną Kartę Gwarancyjną podpisaną przez Dystrybutora.
 2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę Urządzenia (w tym elementów Urządzenia) w Okresie Gwarancyjnym.
 3. Dowodem i podstawą odpowiedzialności gwarancyjnej Dystrybutora jest wydana i wypełniona Karta Gwarancyjna.
 4. Karta Gwarancyjna musi być ostemplowana przez Dystrybutora, posiadać czytelne i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki, bez mian i skreśleń. Karta Gwarancyjna jest ważna i wiążąca strony tylko razem z dowodem zakupu Urządzenia. Gwarancja nie przysługuje, gdy Karta Gwarancyjna nie jest wypełniona, bądź wypełniona jest nieprawidłowo.
 5. Gwarancja obowiązuje w okresie wskazanym przez producenta (Okres Gwarancji) w instrukcji obsługi urządzenia, liczonym od daty sprzedaży Urządzenia. Okres Gwarancji dotyczy wyłącznie zastosowania Urządzenia w gospodarstwie domowym przez Konsumenta.
 6. W przypadku zakupu Urządzenia przez Podmioty Gospodarcze Okres Gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 7. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu wpisanej w Kartę Gwarancyjną oraz podaną na oryginale dowodu zakupu.
 8. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z odrębnych przepisów ustawowych.
 9. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne (techniczne) tkwiące w Urządzeniu spowodowane wadami fabrycznymi, bądź materiałowymi.
 10. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków Gwarancji naprawa dokonywana będzie na koszt Kupującego.
 11. Ujawnione w Okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie jak najszybszym, nie przekraczającym jednak 60 dni od daty dostarczenia uszkodzonego Urządzenia do Serwisu Dystrybutora. W przypadku szczególnie uzasadnionych (na przykład w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych) wada będzie usunięta w innym terminie niezbędnym do usunięcia wady po wcześniejszym uprzedzeniu Kupującego.
 12. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z akcesoriami. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi Kupujący.
 13. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dołączanych z urządzeniem oraz elementów eksploatacyjnych takich jak: bezpieczniki, lampy elektronowe.
 14. W zakres Gwarancji nie wchodzą czynności regulujące bądź konserwujące.
 15. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku samodzielnych modyfikacji lub przeróbek Urządzenia dokonywanych przez Kupującego.
 16. Gwarancją naprawy nie są objęte Urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy Dystrybutora, wady lub uszkodzenia Urządzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, wady wynikające z niedbałego użytkowania lub użytkowania Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, albo niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa bądź wady wynikające z użytkowania Urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, wady powstałe w skutek przeciążenia w użytkowaniu Urządzenia, jego niewłaściwego transportowania, regulacji, przechowywania.
 17. Kupujący traci uprawniania wynikające z tytułu Gwarancji w przypadku: zagubienia Karty Gwarancyjnej, stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń Urządzenia, stwierdzenia dokonywania samodzielnego demontażu, przeróbek, napraw w Urządzeniu, zalania płynami oraz zasilania nieprawidłowym napięciem, przepięć, usterek spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami sieci elektrycznej.
 18. Gwarancja naprawy ani wymiana na nowy sprzęt nie obejmuje odstępstw od parametrów podawanych w instrukcji obsługi, ponieważ firmy zastrzegają sobie możliwości zmian i modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia Klientów.
 19. Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których odtwarzacz DVD, CD, Blu-Ray nie czyta niektórych płyt z uwagi na ich niekompatybilność lub stan techniczny.
 20. Gwarancją naprawy nie są objęte uszkodzenia spowodowane na skutek:
  • zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych powodujących uszkodzenie Urządzenia.
  • zużycia elementów regulujących Urządzenie, np. potencjometrów i przełączników.
  • użytkowania Urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w warunkach mogących spowodować ich uszkodzenie, np. w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, wysokim zawilgoceniu, bądź poprzez wpływ innych czynników mogących spowodować uszkodzenie Urządzenia.
  • odbarwieniem powstałym na skutek niewłaściwego użytkowania lub używania w warunkach zewnętrznych
 21. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane:
  • uszkodzeniami powstałymi w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji, aktualizacji oprogramowania Urządzenia.
  • wadliwym działaniem Urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy.
  • nadmiernym obciążeniem sygnałem o zbyt dużej mocy.
  • uszkodzeniem głośników spowodowanych korektorem graficznym oraz układów korekcji częstotliwościowej.
  • używaniem Urządzenia wraz z niesprawnym wzmacniaczem bądź innym elementem systemu.
 22. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Urządzenia na nowy, jeśli w okresie gwarancji zostaną wykonane pod 3 z rzędu naprawy tej samej wady Urządzenia (objęte Gwarancją), a Urządzenie wciąż będzie niesprawne. Do limitu napraw włączane są jedynie naprawy wykonane w ramach niniejszej Gwarancji – naprawy płatne i powstałe z winy Kupującego nie będą wliczane w limit napraw. Czynności konserwacyjne, takiej jak przeglądy, czyszczenie, wymiana bezpieczników itp. nie będą wliczane do limitu napraw i nie mogą stanowić podstawy żądania wymiany produktu na nowy.
 23. Gwarancje nie obowiązuje, jeżeli na Urządzeniu zostanie zerwana lub w widoczny sposób uszkodzona jest plomba lub numery fabryczne będą nieczytelne.
 24. W wypadku utraty Karty Gwarancyjnej nie będzie wydany dokument zastępczy ani duplikat, a prawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji wygasają.
 25. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na dyskach Urządzeń oraz na nośnikach dołączonych wraz z Urządzeniem oraz za utratę ustawień konfiguracyjnych Urządzenia.
 26. Na podstawie niniejszej Gwarancji wyłączona zostaje odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu bezpośrednich oraz pośrednich strat wynikających z użytkowania Urządzenia bądź też braku możliwości jego użycia.
 27. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu lub zdrowiu wynikłe z użytkowania Urządzenia niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacji ustalonymi przez Dystrybutora w przedmiotowym dokumencie, a w szczególności szkody wynikacie z samodzielnej ingerencji Kupującego w Urządzenie poprzez jego modyfikacje oraz naprawę.
 28. Wszystkie wadliwe Urządzenia i części, które wymieniono w ramach gwarancji stają się własnością Serwisu.
 29. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 30. Reklamacja towaru: drogą mailową na adres reklamacje@4hifi.pl
 31. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Zwrot konsumencki w ciągu 14 dni

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów wraz z późniejszymi zmianami, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Możesz nas o tym fakcie poinformować mailem, wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie. Konsument ma obowiązek zwrócenia towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Niezwrócenie przez konsumenta towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy, niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczając poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Przy zwrocie towaru prosimy o podanie numeru konta, na które będziemy zwracali wpłaconą należność.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi koszty dostarczenia towaru ( za transport od sprzedawcy do konsumenta ). Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem zwracamy jedynie koszty najtańszego zwykłego sposoby przesyłki dostępnego w naszej ofercie, bez względu, jakie środek transportu został wybrany przez kupującego w momencie składania zamówienia.